Open hours :: Mon-Sat 7:30AM-9:00PM, Sunday Closed

SURAT
Name: SPINEX-DR.NIRAJ BHANSALI
Phone: 09825124384

LONAWALA
Name: DIVYANG PATEL
Phone: 09712944378

JAMNAGAR
Name: Dr.PURVESH MANIAR
Phone: 09327038578

HYDERABAD
Name: Dr. Anjali Agrawal
Phone: 08790465446

CHENNAI
Name: Murugan
Phone: 09642962956

PONDICHERRY
Name: DR.CHARLES
Phone: 09566933355

DELHI
Name: Praveen Kumar Dubey
Phone: 09910846749

DELHI
Name: HARIDUTT SHUKLA
Phone: 08802397294

DELHI
Name: DR.VAIBHAV
Phone: 08791586640

DELHI
Name: Dr. Vivek Sharma
Name: Dr.Harmann Kaur
Phone: 09891237412

DELHI
Name: Dr Ankit Jain
Physiotherapist and Faculty in AMITY University
Phone: 99996 00611

BARODA
Name: Dr.Mehul Jadav
Name: Dr.Darsana Thakkar
Phone: 09825314847/07383780490

BHAVNAGAR
Name: DR.LAXMI GURUMUKHANI
Phone: 09825736960
Email: lachhmijg@gmail.com

RAJKOT
Name: Dr.Chirag Magdani
Phone: 09428894788
Email: dr.magdani@gmail.com

CHENNAI
Name: Dr. Srinivasan
Phone: +91 9444117837
Email: cptgecp@gmail.com

CHENNAI
Name: Murugan
Phone: 9840346048/9094714344

CHENNAI
Name: DR.JAGDISH KALPANA
Phone: 09841608070

INDORE
Name: Dr. Neha Arora
Phone: 09827079888

KOLKATA
Name: DR. P K MITRA (NIOH TEAM)
Phone: 09007100546

ASSAM
Name: DR.SRIKANT SIKTIA
Phone: 9435059430/9886928904

PITHAMPURA
Name: SRIRAM
Phone: 9063742999/41999

MUMBAI
Name: DR. GAURISH KENKRE
Name: DR.LAXITA JAIN
Phone: 9930787333/8097779971
Email: DR.GAURISHKENKRE@YAHOO.CO.IN

MUMBAI
Name: DR.DHAVAL SHAH
Phone: 9892409810
Email: DHAVALPHYSIO@YAHOO.CO.IN

JAIPUR
Name: DR. RAKESH PUNYA
(CLINICAL PHYSIOTHERAPIST)
Phone: 09460038280

PUNE
Name: SAGAR (PHYSIOTHERAPIST)
Name: ATIF (PHYSIOTHERAPIST)
Phone: 9960630784/09890505300

DELHI
Name: VIMHANS HOSPITAL
PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT

LUDHIANA
Name: RAHUL MIDHA
Phone: 9463796361

JODHPUR
Name: DR. RAJPUROHIT
RAJDADIJI HOSPITAL
Phone: 9414419415

JODHPUR
Name: DR. ASAD
PHYSIOTHERAPIST
Phone: 9610192620

DELHI
Name: VIPIN RASTOGI
Phone: 9910316164

BANGALORE
Name: MOBILITY INDIA
Phone: +91-80-26494444 / 26597337
Email: E-MAIL@MOBILITY-INDIA.ORG

CHENNAI
Name: DR.M.SUGAN
PT MPT (NEURO),MSC,MBA
Phone: 9941371471,7871201213
TODAY’S PHYSIOTHERAPY